تبلیغات
facebook13 - آسیب ها وموانع اجتماعی

facebook13

مهمترین موانع ازدواج جوانان ایرانی "پسران شغل می خواهند؛ دختران آزادی در انتخاب همسر"

مطالعات ملی نشان می دهد در حالی كه ‹‹نداشتن ؤبات شغلی›› پس از بیكاری›› از مشكلات و موانع اصلی ازدواج پسران از منظر كل جوانان است. ‹‹آزاد نبودن در انتحاب همسر دلخواه›› پس از ‹‹پیدا نكردن فردی كه به  عنوان همسر دارای خصوصیات دلخواه باشد›› مهمترین مانع ازدواج دختران به شمار می رود. به گزارش ایسنا نظر سنجی صورت گرفته از جوانان توسط ‹‹سازمان ملی جوان›› همچنین نشان می دهد در حالی كه ‹‹نداشتن اعتماد به جنس مخالف از لحاظ اخلاقی و جنسی›› در میان دختران مانع سوم ازدواج است، در میان پسران به عنوان مشكل هشتم مطرح می شود.

همچنین كل جوانان ‹‹نبود حس مسؤولیت پذیری در فرد›› را چهارمین مانع ازدواج برای دختران و ‹‹نداشتن توان مالی كافی›› برای پسران می دانند و پس از آن پسران ‹‹پیدا نكردن فردی كه به عنوان همسر دارای خصوصیات دلخواه باشد›› را دارای اهمیت دانسته اند.

پس از این عامل در حالی كه ‹‹عدم امكان تهیه مسكن مناسب›› به عنوان یكی از مشكلات پسران برای ازدواج است ‹‹بی برنامه بودن زندگی›› برای درختران از مشكلات اصلی ازدواج مطرح  می شود.

به گزارش ایسنا، ‹‹وجود ملاك های سختگیرانه در ازدواج›› برای دختران، بیش از پسران تبدیل به مشكل شده است، چرا كه این عامل در رتبه هفتم سلسله مراتب موانع ازدواج دختران قرار داشته و برای پسران در اولویت شانزدهم قرار دارد.

در حالی كه منظر جوانان كشور، پرای پسران ‹‹شروط دست و پاگیر خانواده دختر›› در رتبه نهم موانع ازدواج قرار دارد ‹‹سختگیر بودن در انتخاب همسر›› برای دختر در این مرتبه قرار می گیرد.

همچنین این تحقیق حاكی است جوانان كل كشور معتقدند ‹‹ارضای نیاز جنسی خارج از چارچوب خانواده›› در میان دختران در مرتبه هفدهم سلسله مراتب موانع ازدواج قرار دارد، در حالی كه این مانع برای پسران در مرتبه آخر مشكلات ازدواج است.

گفتنی است، ‹‹نقا جسمانی››، ‹‹عدم بلوغ شخصیتی كافی در فرد›› و ‹‹توانایی والدین در راهنمایی برای ازدواج›› در میان دختران سلسله مراتب دارای مراتب بالاتری است. در حالی كه دید جوانان ‹‹نداشتن كارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت›› برای رسیدن به  عنوان مانع ادواج مطرح است، دختران دارای مشكلی به نام ‹‹ناتوانی مالی والدین در تدارك ازدواج برای فرزندان›› هستند، این در حالیست كه با وجود مانعی برای ازدواج نگاه نمی كنند. این تحقیق بیانگر آن است كه ‹‹شروط دست و پاگیر خانواده دختر›› برای پسران در مرتبه نهم مشكلات ازدواج قرار دارد، اما در مقابل ‹‹فراهم نبودن جهیزیه›› برای دختران مطرح می شود.از سویی دیگر یافته های این تحقیق نشان می دهد كه دختران بیش از پسران به مشكل نبودن امكان آشنایی با جنس مخالف قبل از ازدواج›› اهمیت می دهند چرا كه این عامل به عنوان دوازدهمین مانع ازدواج دختران و هجدهمین مانع برای پسران است.

در حالی كه از سوی جوانان فراهم نبودن وسائل زندگی نوزدهمین مشكل پسران برای ازدواج نام برده شده است، دختران ‹‹محدود بودن دایره انتخاب همسر›› را مشكل خود می دانند.

در ادامه این تحقیق آمده است كه مسائل مالی همچون ‹‹ناتوانی مالی والدین در تدارك ازدواج برای فرزندان›› نزد دختران در مقایسه با پسران از مرتبه بالاتری برخوردار است. این تحقیق نشان می دهد كه دختران بیش از پسران به ‹‹بلوغ شخصیتی كافی در فرد›› برای ازدواج اهمیت می دهند چرا كه نبود این ویژگی در میان موانع ازدواج دختران جایگاه دهم و برای پسران دارای رتبه دوازدهم است.

ازدواج

ازدواج به عنوان یك پدیده اجتماعی از جنبه های مختلف قابل مطالعه و تحقیق می باشد با توجه به اهمیت و تأثیر مؤثر زندگی زناشویی بر جنبه های مختلف زندگی بررسی و مطالعه و تحقیق درباره ازدواج امری مهم و ضروری به حساب می آید و از آنجایی كه تغییرات بنیادی و اجتماعی در هر جامعه در روابط تك تك افراد تأثیر فراوانی دارد پدیده ای چون ازدواج امری طبیعی محسوب می شود و همچنین مسئله ازدواج می تواند عامل مؤثری در شناسایی یك جامعه باشد.ازدواج در حالت ابتدایی یك قرارداد اقتصادی و اجتماعی است كه دو انسان وقتی به اوج هماهنگی رسیدند به آن متعهد می شوند. در جامعه مدرن دو نفر ممكن است دوستان بسیار خوبی برای هم باشند اما وقتی همبستر می شوند به این نتیجه برسند كه از رابطه جنسی با هم لذت نمی برند، همین امر باعث می شود كه با هم ازدواج نكنند و همچنان دوستان خود برای هم باقی بمانند ولی در جامعه سنتی زن و مرد قبل از ازدواج همدیگر را نمی بینند و تا قبل از همبستر شدن هیچگونه شناختی ازهم ندارند اینگونه ازدواجها بدون كمترین شناختی بین طرفین صورت می گیرد وهرگونه رابطه ای قبل از ازدواج ممنوع بوده وحتی دربعضی از خانواده های مذهبی گناه محسوب می شود.

درحال حاضر رابطه زنان ومردان درجامعه ما روبه رشد وترقی داشته وزنان درعرصه اجتماعی فعالیت های بسیار زیاد دارند وهمچنین درعرصه سیاسی وارتباط گسترده تری را داشتند باورهای فرهنگی آنها روز به روز قابل پیشرفت بوده است ولی هنوز به طور كامل تمام جامعه را فرانگرفته است وهنوز هم بعضی ازجاها گرایش به سنتی بودن مردم وطرز فكر ها دارد. ولی درامر ازدواج مشكل زنان چندین برابر است. هنوز‹‹ بكارت›› یك مسئله مهم وحل نشده برای زنان هست . به همین دلیل زنان نمی توانند رابطه جنسی آزاد وبدون دغدغه داشته باشند واین مسئله باعث می شودكه زنان نتوانند انتخابی با عقل وبا فكر داشته باشند.واگر بخواهند  كه زندگی ایده آل وطبق عقیده وآرمان خود برپا كنند بازهم مسئله بكارت مشكل اساسی آنهاخواهد بود زیرا همچنان نیمی از مردان وزنان ما به شكل سنتی فكر می كنند وهنوز هم هستند خانواده هایی كه به شكل سنتی ازدواج می كنند وهمچنین آداب وسنن حاكم برجامعه باعث ازدواج زنان درسنین پایین ترمی شود وازطرف دیگر تمایل شدیدگزینش همسر جوان ازجانب مردان نیزدراین میان بی تأثیر نیست. متأسفانه بزرگترین مشكلات زنان ما درمورد ازدواج سنتی فكر كردن خانواده هاست، وقتی به دختری از طفولیت گفته می شود كه ازدواج هدف نهایی اوست بدین ترتیب آموزش وپرورش وی باید به سمت این هدف جهت گیر شود. درصورتی كه هیچگونه اطلاعاتی دراین مورد ندارد و با اطمینان می توان گفت كه درصد عظیمی ازناخرسندی، بدبختی واضطراب زنان ناشی  از ناآگاهی درمسائل مربوطه به زناشویی است ولی اگر زن به اندازه كافی اطلاعات وآگاهی داشته باشد وراز ورمز یك رابطه زناشوئی را بیاموزد قطعاً درامر ازدواج موفق تر خواهدبود.

یكی ازمشكلات مهم زنان امروز این است كه تحت تأثیرجوهای التهابی واحساسی به تدریج ازحقوق سنتی خودشان دور می شوند وچیزی ممكن است به حقوق سنتی زنان مخصوصاً درفرهنگ ایرانی ما آسیب وارد بكند ودرواقع باعث متلاشی شدن آن صمیمیت عاطفی واحساسی خانواده ها بشود. بنابراین خانواده مهمترین بستر درنهادینه شدن سنت ها وآداب ورسوم فرهنگی وپایدارترین وقدیمی ترین عامل درزمینه رشد وتربیت انسان وهمچنین شناخت رمینه های مختلف برای ازدواج جوانان به خصوص دختران می باشد وهمچنین اولین مشكل وبزرگترین مسئله عدم شناخت ابعاد شخصیت زن ازبعد انسانی است درحالی كه اكنون زن ازبعد جنسیت او می سنجد ودرمقایسه با مرد تفاوت های طبیعی وتكمیلی را می نگرند درنتیجه زمینه تقابل بخصوص درنظام خانواده وبه ویژه بین پدر ومادر ومسولیت های حقوقی آنان  فراهم می گردد.

بطورخلاصه می توان گفت كه عوامل مذهبی وسنتی درمیان افراد كم سواد شدت بیشتری دارد ازدواج درمیان این طبقات بیش ازهر چیزی تحت تأثیر چنین عواملی صورت می گیرد درحالی كه شیوه گزینش همسر وتشكیل خانواده درمیان طبقات تحصیلكرده ومرفه قبل ازاین كه معلول چنین عواملی باشدتاسرحد امكان با ایده آل های شخصی منطبق می باشد. همین امر تاحد زیاد دركاهش ازدواج درمیان این طبقه مؤثر است. اهمیت نقش اجتماعی زنان ونقش والدین درخانواده وتربیت ورشد كودكان وبا توجه به این كه نقش زنان درجامعه ایران درحال بحث ومطالعه است وبا توجه به تغییر نقش سنتی مردان وزنان درجامعه وخانواده دستیابی به برابر كمال بین مردان وزنان ضروری ولازم است پس می توان نتیجه گرفت كه مشكلات زنان وازدواج آنها نیاز به تحقیق وگفتگوهای جامع وكامل دارد كه مستلزم مطالعه وبررسی می باشد.

فراردختران، عواقب ومشكلات آن(مژگان فرجی/خبرگزاری سینا. پنجشنبه 18/1/1384)

مبحث فرار دختران، عواقب ومشكلات آن ، تاكنون بسیاردررسانه ها مطرح شده است ودراین مقوله قصد تكرارواضحات نیست، اما آنچه جای تأكید دارد، رشد تمایل فرار ازخانه توسط دخترانی است كه فرزند  اول خانواده بشمار می آیند ومتأسفانه این مساله تا امروز كمتر مورد توجه مسئولان وكارشناسان امر قرارگرفته است.

درهمین ارتباط چندی پیش مركز امور مشاركت زنان درروزهای پایانی سال گدشته اعلام كرد كه 33 درصد ازدختران فراری، فرزند اول خانواده بوده اند كه این مساله به نبود مهارت های لازم والدین برای تربیت وآموزش وانتطارزیاد ازآنان مربوط می شود.

براساس همان تحقیق، تحصیلات 52 درصد این دختران درسطح دبیرستان ، 41 درصد راهنمایی و7 درصد درمقطع ابتدایی بوده است.

49 درصد از دختران براساس این تحقیق درنتیجه ولگردی، 27 درصد دراثر رابطه نامشروع و 24 درصد به علت اعتیاد دستگیر شده اند.

همچنین 48 درصد این دختران میزان خشونت و نزاع بین والدین را زیاد، 50 درصد كم و  دو درصد كم و دو درصد در حد صفر اعلام كرده اند و از سوی دیگر 29 درصد آنان دارای دوست اخراجی از مدرسه، 43 درصد دوست خلافكار، هفت درصد دوست بازداشت شده از سوی پلیس و 21 درصد دارای خانواده ای با پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین بوده اند.

دكتر آرمان رضایی، آسیب شناس می گوید: فرار از خانه به رفتاری اطلاق می شود كه طی آن كودك و نوجوانان بدون اجازه والدین یا وصی قانونی خود خانه را ترك می كنند و با تأكید بر تعریف فوق، گرچه در نگاه اول فرار پدیده ای فردی به نظر می رسد، ولی با توجه به پیامدهای سوء آن را برای جامعه باید آن را از نوع آسیب های اجتماعی به حساب آورد.

وی اضافه كرد: افراد فراری اغلب متعلق به خانواده هایی بوده اند كه در آن پدر به عنوان نهاد قدرت حكومت می كرده است و در چنین فضایی پدر نه تنها تكیه گاه عاطفی و اقتصادی برای همسر و فرزندان محسوب نمی شود، بلكه با استفاده از قدرت جسمی و مشروعیت قانونی خود به سلطه علیه آنان دست زده و با فحاشی، هتك حرمت، ضرب و جرح درخانه واستفاده ازبر  چسب ها و ارزیابی های منفی از توانایی های فردی و اجتماعی   خود موجب می شود، سایرین و به خصوص فرزند اول به دلیل حساسیت های موجود در خانواده احساس آرامش و امنیت نكنند و به موجب همین حس نا امنی به صورت كوتاه یا بلند مدت از منزل فرار كنند.

رضایی ادامه داد: از سویی دیگر، امروزه هرچند در بسیاری از خانواده ها پدر و مادر دارای حضور فیزیكی هستند، اما حضور وجودی و معنوی آنان برای فرزندان چندان محسوس نیست و در این خانواده ها فرزندان به حال خود رها شده اند، ارتباط آنان با افراد مختلف تحت هیچگونه نظارت خاصی نیست و هیچ ضابطه وقانونی در خانواده حكومت نمی كندو بنابراین روشن است كه در چنین وضعیتی زمینه برای ایجاد خلأ عاطفی فرزندان به ویژه دخترانی كه به عنوان فرزند اول بسیار مورد توجه بوده اند، فراهم خواهد شد كه در شكل شدت یافته خود این مسأله به فرار از خانه و پناه آوردن به بیگانه منجر می شود.

به گفته وی نباید فراموش كرد كه هر خانواده ای دارای باورها و ارزش های فرهنگی خاص خود است وبنابراین با برخورد منطقی به آموزش درست، این ارزش ها به راحتی در محیط خانواده نهادینه خواهد شد و این مسئله سبب پیشگیری از بسیاری معضلات می شود.

رضایی اضهار داشت: اما رفتارهای افراطی بدون ارائه آگاهی های لازم در جهت متهم ساختن ارزش های مورد نظر در ذهن و روان فرزندان سبب ایجاد نوعی طغیان، سركشی، تمرد و در نهایت فرار از منزل خواهد شد.

این آسیب شناس افزود: باید در نظر داشت، اشتغال سرپرست خانواده به كارهایی كه از لحاظ اجتماعی دارای بار غیر ارزشی و غیر قانونی است سبب می شود، فرزندان به انجام جرایم ترغیب شوند وبرای یافتن استقلال مالی، فرار از خانه را به ماندن ترجیح دهند و در این رابطه فرزندان اول بیش از سایرین به الگو پذیری مبادرت می ورزند.

صفحات جانبی


آخرین پست ها


نویسندگانآمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :