§      سقف متحرک استخر

§      سقف متحرک مساجد

§      سقف های متحرک باشگاه های ورزشی

§      سقفهای متحرک حیاط منازل

را شامل میشود.

طبیعی است که ساختار تمامی موارد قید شده مبتنی بر استفاده از برق است .                                                          

انواع موارد قید شده دارای محاسنی از جمله بهبود فضا و ایجاد سایبان هایی که امکان استفاده بهینه از مکان را میدهد شامل میگردد .

ثبت سفارش سقف و سایبان متحرک

موارد زیر در همکاری شرکت فنی و فلزی موسوی نسبت به مشتریان به صورت ویژه لحاظ میگردد

دریافت نیازسنجی از مشتری

ارائه راهکار و پیشنهاد جهت پوشش مشکل

طراحی سه بعدی اولیه

ارائه فایل سه بعدی به مشتری به عنوان سند همکاری

اجرای درست و دقیق سقف مطابق با فایل طراحی شده

دریافت رضایت حسن انجام کار از مشتری و تسویه حساب