این نوع تانکر ساختاری مشابه تانکر های چهار مواد داشته با این تفاوت که ورق بدنه استیل میباشد. مخازن حمل روغن بعضا جهت حمل شیر نیز استفاده میگردد.