فضای گلخانه ها به دو دسته عمده شامل گلخانه سرشاخه و گلخانه سیفی جات بخش بندی می شود در فضای گلخانه سرشاخه حرارت به عمل آورده  شده توسط بخاری نمی تواند در سطح میانی گلخانه جریان یابد چراکه باعث آسیب رساندن به گل ها می شود.
از مطالب فوق نتیجه می گیریم که تنها راه ایجاد گردش هوا در گلخانه های سرشاخه قسمت بالایی گلخانه است و ما باید در این قسمت برای ایجاد جریان هوای گرم استفاده کنیم.بنابراین حرارت در گلخانه های سرشاخه باید در ارتفاع بالای ١.٥ متر جریان یابد تا به گل آسیبی نزند.

بخاری های گلخانه ای به دلیل گرمای ایجاد شده در سطح گلخانه ها باعث شده تا عوای گلخانه مرطوب شده و نسبت به هوای بیرونی تهییر درجه داشت و باعث رشد گیاهانی همچون سیفیجات از جمله خیار و کوجه که به هوای گرم تری برای رشد نیاز دارند در گلخانه ها استفاده می شود به همین سبب شما عزیزان می توانید با سفارش 

بخاری گلخانه ای و هیتر گلخانه ای 

گروه تولیدی مهر گستر تعادل دمای هوای فضای رشد گیاهان خود را مناسب نمایید