آشغالگیر ( Bar Screen)
آشغالگیر معمولاً اولین واحدی است که در تصفیه­خانه­های فاضلاب به­کار گرفته می­شود و هدف آن جداسازی مواد جامد شناور و غوطه ور از فاضلاب و جلوگیری از لطمه زدن به تلمبه ها و یا ورود به واحدهای بعدی و اختلال در کار آن­هاست.
 
واحدهای فرایند تصفیه­خانه از آشغالگیر تا واحد گندزدایی پساب همانند حلقه­های زنجیر به هم مرتبط هستند عدم کار مناسب هر واحد می­تواند در واحد بعدی اختلال ایجاد کند. لذا با توجه به انتخااب صحیح تجهیزات هر واحد از ضروریات کار صحیح تصفیه خانه می­باشد.
 
انتخاب نوع آشغالگیر

در طراحی آشغالگیرها، ممکن است این موضوع مطرح شود که آیا هنگام بهره برداری لازم است، تعداد واحدهایی که در مدار قرار می­گیرند، متناسب با تغییرات مقدار جریان تغییر داده شود، یا تمام واحدهای آشغالگیری بدون توجه به مقدار جریان فاضلاب در مدار قرار گیرند. در انتخاب نوع آشغالگیر توجه به نکات زیر دارای اهمیت است:
الف- میزان فاضلاب ورودی
ب- نوع فاضلاب (خانگی یا صنعتی)
ج- امکانات اولیه (برق، آب، جاده دسترسی)
د- نحوه بهره برداری و نیروی متخصص ماهر

آشغالگیر ها دو نوع هستند :
·        آشغالگیر های میله ای
·        آشالگیر ها با منافذ بسیار ریز.... تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب
ت
ت