سیم جوش میگ/مگ برای فولاد های معمولی ساختمانی  سوله سازی و فولادهای لوله با استفاده از گاز co2 بکار می رود که به صورت مسوار و کناف شده روی قرقره های پلاستیکی با  وزن 1 کیلو و در قطر 1.2 موجود می باشد.

الکترود جوشکاری                                                                                                                                                           

خواص کاربردی: الکترود رتیلی سلولزی که برای جوشکاری اتصالی فولادهای معمولی ساختمانی، مخزن سازی، کشتی سازی مناسب می باشد. دارای پاشش کم و ظاهر صاف و تمیز بودن جوش از ویژگی های این الکترود می باشد.

حالات جوشکاری: تخت، افقی، عمودی، سربالا،بالا سر

تیگ آرگون                                                                                                 

TIG:ER308L                         

سیم جوش co2 زنگ نزن اوستنیتی با مقدار کربن کم که برای جوشکاری تیگ فولادهای مقاوم به خوردگی CrNi مناسب می باشد برای جوشکاری فولاد زنگ نزن به فولادهای کربنی مناسب است و نسبت به خوردگی بین دانه ای تا 350 درجه سانتیگراد مقاوم می باشد. به صورت شاخه های 1 متری و در بسته های کیلو در قطر های1.6 و 2.4 موجود می باشد.
TIG:ER309L

 سیم جوش فریتی اوستنیتی که برای جوشکاری تیگ فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم آلیاژ یا فاقد آلیاژ مناسب می باشد و بالاترین دمای عملیاتی آن 300 درجه سانتیگراد می باشد. به صورت شاخه هاس 1 متری و در بسته های 5 کیلو در قطرهای 1.6 و 2.4 موجود می باشد.

TIG:ER316L                          

سیم جوش زنگ نزن اوستنیتی تثبیت شده برای جوشکاری تیگ فولادهای مقاوم به خوردگی از نوع CrNiMO به کار رفته و نسبت به خوردگی بین دانه ای 400 درجه سانتیگراد مقاوم می باشد. به صورت شاخه های 1 متری و در بسته های 5 کیلو در قطرهای 1.6 و 2.4 موجود می باشد.

سیم جوشکاری آرگون                                                                             

MIG:ER306L                                        

سیم جوش زنگ نزن اوستنیتی با مقدار کربن کم که برای جوشکاری تیگ فولادهای مقاوم به خوردگی CiNi مناسب می باشد برای جوشکاری فولادهای زنگ نزن به فولادهای کربنی مناسب است و نسبت به خوردگی بین دانه ای تا 350 درجه سانتیگراد مقاوم می باشد. به صورت کلاف روی قرقره های پلاستیکی با وزن 15 کیلو و 5 کیلو در قطرهای 8/0 تا 1.2 موجود می باشد.

MIG:ER309L

سیم جوش فریتی اوستنیتی که برای جوشکاری میگ/ مگ فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم آلیاژ و یا فاقد آلیاژ مناسب می باشد و بالاترین دمای عملیاتی آن 300 درجه سانتیگراد می باشد. به صورت کلاف روی قرقره های پلاستیکی با وزن 15 کیلو و 5 کیلو در قطرهای 0.8 تا 1.2 موجود می باشد.

MIG:ER316L

سیم جوش زنگ نزن اوستنیتی ثابت شده برای جوشکاری میگ /مگ فولادهای مقاوم به خوردگی از نوعCrNlMO به کار رفته و نسبت به خوردگی بین دانه ای تا 400 درجه سانتیگراد مقاوم می باشد. به صورت کلاف روی قرقره های پلاستیکی با وزن 15 کیلو و 5 کیلو در قطرهای 0.8 تا 1.2 موجود می باشد.

سیم CO2

سیم جوش میگ / مگ برای فولادهای معمولی ساختمانی ، سوله سازی و فولادهای لوله با استفاده از گاز co2  به کار می رود که به صورت مسوار و کلاف شده روی قرقره های پلاستیکی 15 کیلوو 5 کیلو و در قطرهای 0.8 تا 1.6 میلیمتر می باشد